Din integritet är viktig för oss! På denna sida hittar du information om var och hur vi hanterar och bevarar dina personuppgifter när du är hos oss. Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst och som kan berätta mer om hur vi hanterar dina uppgifter.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Martinson är en del av HejMar AB och koncernen The Cotton Group. HejMar AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa i enlighet med gällande lagstiftning.

HejMar AB
org. nr 559266–0046
Katrinedalsgatan 13A
504 51 Borås
Sverige

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vem har tillgång till din information?

Dina uppgifter används först och främst av Martinson för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och för att förbättra din upplevelse hos oss. De kan också komma att delas i The Cotton Group.

För att vi ska kunna erbjuda nedan nämnda tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.  Detta sker endast för de ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi tillhandahåller information och innehåll för leverantörer och tjänsteleverantörer som stödjer vår verksamhet, till exempel genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster (såsom exempelvis e-handelsplattform, IT-system, CRM- och marketingsystem), analysera hur våra produkter används, leverera och distribuera produkter som du köpt, erbjuda betalningar eller genomföra enkätundersökningar. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part, och kommer heller aldrig att göra det.

Om äganderätten till HejMar AB ändras kan vi komma att överföra informationen om dig till den nya ägaren.

Hur länge lagrar vi data?

Vi lagrar uppgifter tills de inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla en bra kundupplevelse för dig eller för att fullfölja våra åtaganden i enlighet med avtal. Information som vi får om dig (inklusive data om ekonomiska transaktioner i samband med köp) sparas under den tid som gällande lagstiftning kräver.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till information:

Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Du kontaktar Martinson enligt nedan, som sedan återkommer med dig med svar på vilka uppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering / ”Rätt att bli bortglömd”:

Du kan ha rätt att begära att Martinson ska radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. I följande situationer kan detta komma att bli aktuellt

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du inte längre vill ha marknadsföring från oss
 • Om det efter en intresseavvägning inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt att säga nej till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profileringsanalyser för direktmarknadsändamål.

Du kan avsäga dig direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Genom att följa anvisningarna i alla marknadsföringsmeddelanden
 • Genom att meddela kundservice att du inte längre vill ha direktmarknadsföring

Rätt till begränsad behandling:

Du har rätt att be att Martinson om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

 • Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.
 • Om du anger att din personliga information är inkorrekt kommer Martinson avstå från att behandla sådan information under perioden då personuppgifternas korrekthet utreds.

Kontakt – vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Du når oss på Martinson på 033–21 17 80 eller info@martinsontextile.com

Rätt att lämna in ett klagomål:

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Uppdateringar av integritetspolicyn:

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår hemsida. Vi meddelar dig också om det innebär några väsentliga ändringar i policyn som påverkar det sätt vi lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Vid köp

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder den information vi har om dig för att utveckla våra produkter och tjänster och förbättra din kundupplevelse. För att skapa anpassade produkter som är unika och relevanta för dig använder vi de uppgifter, intressen, och svar baserat på de data vi samlar in och som du väljer att tillhandahålla där du exempelvis svarat på frågor i ett formulär.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, ge leveransaviseringar via e-post eller post, hantera eventuella returer.

Vi använder den information vi har om dig för att skicka dig marknadsföringskommunikation och erbjudanden, utannonsera vinnare i tävlingar, kommunicera med dig om våra produkter och nyheter samt meddela dig om våra policyer och villkor.

Vid kommunikation och när du kontaktar oss använder vi också den information som du angett för att kunna svara dig på eventuella frågor angående dina leveranser eller order.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vad för slags personuppgifter hanterar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du genomför ett köp, fyller i ett formulär eller deltar i eventuella tävlingar. Exempel på uppgifter som samlas in i samband med köp och/eller intresse för någon av Martinsons produkter kan vara kontaktinformation såsom namn, kundnummer, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, orderinformation, betalningsinformation och betalningshistorik, genomförda köp, köphistorik, beteende på våra digitala plattformar och respons på marknadsutskick.

Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

Marknadsföring

Hur använder vi din personliga information i marknadsföringssyfte?

Vi använder din personliga information för att kunna skicka dig viktig information, kundundersökningar och inbjudningar via e-post, textmeddelande, telefon och post.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi i marknadsföringssyfte?

Vi behandlar uppgifter såsom

 • kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, postnummer
 • de produkter, annonser och innehåll du klickar på
 • din inköpshistoria
 • beteendeinformation, navigering och klick på webbplatsen och i andra digitala kanaler
 • respons på marknadsutskick

Vem kan använda din personliga information?

Information till tredje part tillhandahålls endast för tillhandahållande av tjänster i relation till vår marknadsföring och kommunikation; dvs såsom mediebyråer och tekniska leverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

Vi kommer aldrig sälja eller dela din information till en tredje part i marknadsföringssyfte.

Den rättsliga grunden för databehandling:

 • Vi samlar in, sparar, använder och delar data som vi har på de sätt som beskrivs i denna policy:
 • I enlighet med ditt samtycke, som du kan återkalla genom att kontakta Fristads kundtjänst.
 • I den utsträckning det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter.
 • För att skydda dina eller andras grundläggande intressen.
 • I den utsträckning det krävs för att tillvarata våra legitima intressen av att tillhandahålla en trygg, professionell, säker och relevant tjänst för våra användare och partner, såvida inte dessa intressen strider mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Hur länge kommer vi att spara din information?

Vi kommer att behålla din information i direktmarknadsföring tills du meddelar oss att du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Martinson.  Vid e-postmarknadsföring betraktar vi inte dig som en aktiv kund om du inte har öppnat ett e-postmeddelande under det gångna året och vi tar löpande bort inaktiva e-postadresser från vårt register.

Kundtjänst och administration

Varför använder vi din personliga information på kundtjänst?

Vi använder din personliga information för att hantera dina förfrågningar, lägga order, hantera produktrelaterade ärenden, supportärenden via e-post, telefon och sociala medier samt vid hantering av returer, reklamationer eller andra kundrelaterade frågeställningar. Vi behöver också kunna kontakta dig om det uppstår ett problem med din beställning.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi på kundtjänst?

 • Vi behandlar all information du tillhandahåller, inklusive följande information
 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsinformation och betalningshistorik
 • Kreditvärdighet
 • Beställningsinformation
 • Orderhistorik
 • Storlekar och eventuella mått
 • Anteckningar och eventuella åtgärder
 • När och hur marknadskommunikation har inträffat, såsom klick till vår hemsida besök och evenemang
 • All korrespondens som rör kundrelationen

Vilken rättslig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillvarata Martinsons legitima intressen och kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, ge leveransaviseringar via e-post eller post, hantera eventuella returer.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi kommer att behålla din information tills den inte längre krävs enligt lag eller till dess att du eventuellt ber oss att radera din data och detta i sin tur inte strider mot något.

Utveckling och förbättring

Hur använder vi din personliga information i utvecklingsarbete?

Vi använder data för att utvärdera, utveckla och förbättra alla våra tjänster, produkter och system till våra kunder. Som ett resultat analyserar vi inte din information på en personlig nivå, utan all databehandling äger rum med anonymiserade persondata.

Detta inkluderar analys som gör att vi kan göra våra tjänster mer användarvänliga. Till exempel kan vi anpassa användargränssnittet så att informationsflödet förenklas. Vi kan också övergripande identifiera de mest använda digitala kanaler som våra kunder använder och genom det förbättra system.

Analysen används också för att förutsäga volymen av inköp, lager och planlägga leveranser och kapacitet. Utöver detta använder vi information för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt sortiment.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi?

Om du har gett oss nedan information behandlar vi denna:

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Kundnummer
 • Beteendeinformation, t.ex. klick på websida
 • E-posthistorik

Om du har handlat från Martinson behandlar vi följande uppgifter:

 • Beställningshistorik
 • Leveransinformation
 • Betalningshistorik

Vi hanterar även följande personliga uppgifter relaterade till cookies:

 • Historik för klick på webbsiten
 • Navigering och surfhistorik
 • Dina handlingar i ditt marknadsföringsmaterial, till exempel klick, meddelandeöppningar

Vilken rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i utvecklingssyfte?

Hantering av din personliga information för att utveckla och förbättra våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi kommer att behålla din information till dess att du ber oss att radera dina data.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2023-05-03